Protecția datelor cu caracter personal

NOTĂ  DE  INFORMARE  PRIVIND 
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

      Regulamentul (UE) 2016/679 a fost adoptat de Parlamentul European în data de 27 aprilie 2016, iar prevederile lui sunt aplicabile începand cu data de 25 mai 2018. Prezentul Regulament abrogă  Directiva 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
       Documentul impune un set unic de reguli, având drept  scop apărarea dreptului la viata privată în privința prelucrării datelor cu caracter personal, aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene.

        Temeiul legal al prelucrărilor de date personale

    Conform dispozițiilor Regulamentului (UE)2016/679, Directivei 2016/680/CE, Directivei 2002/58/CE) începand cu 25 mai 2018, toți operatorii din sistemul public, persoanele împuternicite de operatori, precum și operatorii din sistemul privat vor avea obligația  de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care le sunt furnizate, respectiv de a cartografia prelucrările de date cu caracter personal efectuate. 
      Direcția Județeană pentru Cultură Bacău (OPERATOR) – serviciu public deconcentrat aflat în subordinea Ministerului Culturii, aplică prevederile prezentului Regulament prelucrând date cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea obiectivelor instituției și exercitându-și atribuțiile stabilite de legislația specifică  în vigoare.
        Politica Direcției  Juețene pentru Cultură Bacău privind protecția și securitatea datelor personale este de a colecta numai datele personale necesare în îndeplinirea obiectivelor instituției și de a solicita persoanelor vizate să comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.
     Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă.  De asemenea informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal. 

        Scopul prelucrării datelor personale

       Direcția Județeană pentru Cultură Bacău prelucrează date cu caracter personal în scopul :

 •  Emiterii avizelor/ certificatelor/ adeverințelor specifice domeniului de activitate al instituției și eliberarea acestora către solicitanți conform prevederilor legale ;
 • Transmiterea și obținerea de informații/documente de interes public pentru domeniul de activitate, conform Legii nr. 544/2001;
 • Administrarea dosarelor profesionale ale angajaților instituției;

necesare îndeplinirii  atribuțiilor  care servesc  un  interes public așa cum  rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul, conform  art. 6 alin. (1) lit. e) şi art. 9 lit. g) din Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter public.

      Tipuri de date personale care se  prelucrează

      Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul  compartimentelor din cadrul Direcției  Județene  pentru Cultură Bacău  sunt următoarele:

     A. Pentru completare formulare/cereri necesare eliberării avezelor/ certificatelor/ adeverințelor  specific domeniului de activitate  al instituției publice  către solicitanți persoane fizice sau reprezentanți/ imputerniciți ai persoanelor juridice :

 • nume, prenume
 • semnătura,
 • detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
 • serie și număr CI/BI
 • CNP

    B.Pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice

 • nume, prenume,
 • semnătura,
 • detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,

În mod excepțional:

 • serie și număr CI/BI
 • CNP

    C Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor:

 • nume, prenume,
 • semnătura,
 • detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
 • serie și număr CI/BI
 • CNP

    D Pentru încheiere contracte de furnizare de servicii:

 • nume, prenume,
 • funcție
 • denumirea angajatorului
 • detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală

    E.Pentru încheierea actelor necesare administrării dosarelor profesionale ale angajațlor instituției ;

 • nume, prenume,
 • funcția
 • semnătura,
 • date despre starea civilădate despre cetățenie
 • detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
 • serie și număr CI/BI
 • CNP

   Ne rezervăm dreptul de a solicita și alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din cadrul Direcției Județene pentru Cultură Bacău,  strict în conformitate cu prevederile legale.

    În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Direcția Județeană pentru Cultură Bacău va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

        Modalitatea prelucrării datelor cu caracter  personal

       Prelucrarea  datelor  cu  caracter personal  se  realizează  procesând  datele  de  identificare ale solicitanților  și a celor care provin din alte surse (nume/prenume, CNP, domiciliu, date de contact, date bancare).

      Responsabilitatea  instituției în această relaţie constă  în  modul în care gestionează   datele  personale  care au  fost puse la dispozitie de solicitanți sau a celor  obţinute din alte surse.

        Destinatari ai  datelor  cu caracter personal

     Aceste date  cu caracter personal le comunicăm /obținem/de la autorităţi publice, instituții private, operatori, terți sau împuterniciţi, astfel:

 • Solicitanți de avize/certificate/adeverințe eliberate de DJCBacău;
 • Firme de proiectare/arhitectură/proprietare de balastiere ;
 • Ministerul Culturii;
 • Unităţi administrativ - teritoriale/primării, Consiliul Județean/Prefectură;
 • Instituții proprietare a Bisericilor declarate monumente istorice;
 • Directia pentru evidenta persoanelor şi administrarea bazei de date;
 • Compania Naţională „Poşta Română” – S.A/ Firme de curierat ;
 • Inspectoratul de Poliție;
 • Alte instituţii publice abilitate să furnizeze informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de prevederile legale în vigoare  care îi revin DJC Bacău  şi care rezultă din exercitarea atribuţiilor autorităţii publice.

       Perioada pentru stocarea datelor personale

     Datele personale colectate sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților compartimentelor din cadrul DJC Bacău, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

       Drepturile persoanelor cărora li se prelucrează date personale

    Regulamentul mai susmenționat  conferă drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale, astfel:

          Dreptul de acces la date;      Dreptul la rectificare; Dreptul la ștergerea  datelor;

          Dreptul la restricționarea prelucrării;  Dreptul la portabilitatea datelor; Dreptul la opoziție;

        Asigurarea confidențialității datelor personale

      Orice angajat care acţionează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite, inclusiv persoana imputernicita, care are acces la date cu caracter personal, nu poate să le prelucreze decât pe baza instrucţiunilor operatorului, cu excepţia cazului în care acţionează în temeiul unei obligaţii legale.

         Asigurarea  securității  prelucrării datelor personale

      DJC Bacău /operatorul este obligat să aplice măsurile tehnice şi organizatorice necesare  protejării datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvaluirii sau accesului neautorizat.
       Operatorul, atunci când desemnează o persoană împuternicită, este obligat să aleagă o persoană care prezintă suficiente garanţii în ceea ce priveşte măsurile de securitate tehnica şi organizatorice cu privire la prelucrările ce vor fi efectuate, precum şi să vegheze la respectarea acestor măsuri de către persoana desemnată.
       La nivelul DJC  Bacău responsabilul cu protecţia datelor personale a fost numit conform deciziei  nr. 38/30.12.2019.

Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Adresă

 Str. 9 Mai nr. 33,  Bacău, 600066 

telefon +40 334 405 419 ;

            +40 334 405 423

djcbacau@gmail.com

fax +40 334 405 420

Direcția Județeană pentru Cultură Bacau este serviciu public deconcentrat în cadrul Ministerului Culturii, fiind responsabilă de protejarea și punerea în valoare a Patrimoniului cultural național. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale Direcției Județene pentru Cultură Bacau și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și ale Legii nr. 677/2001.

 Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor fac acest lucru.

Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta. Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.